ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  “ตำบลบุโพธิ์น่าอยู่  พร้อมสร้างองค์ความรู้  สู่ประชาคมอาเซียน”
เมษายน 2558
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 26 เมษายน 2558


อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
  หน้าแรก     ระเบียบพัสดุ อบต. 
ระเบียบพัสดุ อบต.
ระเบียบพัสดุ อบต.  
     การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๘.๔/ว ๓๖๕๒)ดาวน์โหลด
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของ อปท. 2551ดาวน์โหลด
     ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวน์โหลด
     การป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2550ดาวน์โหลด
     คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด กรณี อบต.แบ่งซื้อแบ่งจ้างพัสดุ ตอนที่ 2ดาวน์โหลด
     คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด การแบ่งซื้อแบ่งจ้างพัสดุ อบต.ตอนที่ 1ดาวน์โหลด
     หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหารถยนต์มาใช้ในราชการ 2551ดาวน์โหลด
     คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด กรณี อปท.ไม่ส่งประกาศให้ผู้รับจ้างที่ขอวางหนังสือ การจัดซื้อ_จ้าง ตามระเบียบพัสดุฯ 2548ดาวน์โหลด
     มหาดไทยยกเลิกระเบียบพัสดุของอบต.พ.ศ. 2538 แล้ว มีผลใช้บังคับภายหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 120 วัน หรือ 26 ตุลาคม 2553 นี้ดาวน์โหลด
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม _ฉบับที่ 9_ พ.ศ.2553-ล่าสุด!ดาวน์โหลด
     ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาวน์โหลด
     ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาราคา(ซองสอบราคาจากผู้รับจ้าง)ดาวน์โหลด
     แนวทางการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการของ อบต. (มท ๐๓๑๓.๔/ว ๑๔๕๒ ลงวันที่ ๒๗ พ.ค.๒๕๔๑_ยังใช้ได้อยู่)ดาวน์โหลด
     การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมดาวน์โหลด
     การตั้งงบประมาณเพื่อการซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)ดาวน์โหลด
     หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๘.๑/ว๕๐๒)ดาวน์โหลด
     ซ้กซ้อมการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคา และประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (มท ๐๘๐๘.๒/ว๔๑๑ ลว ๒๒ ก.พ.๒๕๕๔ )ดาวน์โหลด
     การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาวน์โหลด
     หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาวน์โหลด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.167.159.151
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,272,108

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


 
องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์
189 หม่ 1 ตำบล บุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044666282  Fax : 044666282
Email : www.bupho.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.